Avís legalCONDICIONS GENERALS D’US DEL LLOC WEB D’IKIRU.  www.ikiru.es

 

IKIRU SL (en endavant IKIRU) amb domicili Passatge de Ferrer i Vidal, 3, amb CIF B60567583, representada per Guillermo de Juan Riera, amb NIF 38108004V, posa a disposició del seu lloc web www.ikiru.es determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

 

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web d’IKIRU per part dels USUARIS que hi accedeixin. Les condicions generals presents s’exposen a l’USUARI al lloc web www.ikiru.es a totes i cadascuna de les pàgines, i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades als formularis existents, a fi que les llegeixi, imprimeixi, arxivi i accepti a través d’Internet, i no permet que l’USUARI introdueixi les seves dades efectivament si no s’ha produït aquesta acceptació.

 

IKIRU SL està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 27.073, Foli 198, Full número B-1122.974, Inscripció 3ª.

 

L’accés al lloc web d’IKIRU implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’hi ofereixen per dur a terme activitats contraries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

 

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I D’ÚS

 

1.1.- La utilització del lloc web d’IKIRU no comporta la obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, llevat quan aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d’articles existents a www.ikiru.es, on serà necessari que es registri omplint un formulari bàsic; aquest subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, per la qual cosa l’USUARI es compromet a realitzar-ne un bon ús. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. IKIRU prohibeix expressament els següents:

 

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir, al lloc web o a través d’aquest per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de danys als sistemes d’IKIRU o a tercers.

 

1.1.2.- Realitzar, sense la deguda autorització, qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius ("spamming") o de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").

 

1.2.- IKIRU podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les condicions generals presents; vegeu clàusula cinquena.

 

SEGONA.- CONTINGUTS.- Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

 

2.1.- IKIRU utilitzant fonts internes i externes de manera que es fa responsable dels continguts elaborats de forma interna. 2.2.- IKIRU es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

 

TERCERA.- DRETS D’AUTOR I MARCA.- IKIRU és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena por qualsevol mitjà de la marca d’IKIRU, que inclou tant el nom com el logotip, llevat amb consentiment exprés d’IKIRU. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web d’IKIRU (els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web) estan plenament protegits pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels elements protegits esmentats, llevat amb consentiment exprés d’IKIRU

 

QUARTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Els Jutjats de Barcelona són competents per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals, i l’USUARI renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

CINQUENA.- En cas de que sigui declarada nul·la qualsevol clàusula del present document, la resta de clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. IKIRU podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia dels mateixos, llevat que IKIRU ho reconegui expressament.